Ποιοι είμαστε 

Η Πλατφόρμα ανήκει και τη διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία ATG DIGITAL IKE  που εδρεύει στον Σταυρό Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57014, με ΑΦΜ 801246510 ΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 152614806000(εφεξής «ATG DIGITAL» ή «εμείς», «μας» ή «εμάς»).

Η ATG DIGITAL εκτός των άλλων έχει αναπτύξει τη διαδικτυακή πλατφόρμα marketfix, μέσω της οποίας γίνεται προβολή και πώληση των προϊόντων των Συνεργατών μας σε πιθανούς αγοραστές Χρήστες της Πλατφόρμας. Οι Χρήστες μπορούν να περιηγηθούν στην Πλατφόρμα μας και να προβούν σε παραγγελίες προϊόντων των Συνεργατών μας. Τα είδη των προϊόντων που προβάλλονται και διατίθενται προς πώληση μέσω της Πλατφόρμας μας και οι σχετικοί περιορισμοί καθορίζονται αναλυτικά στους Όρους Χρήσης της Πλατφόρμας μας. Η ATG DIGITAL απλώς διευκολύνει και διαμεσολαβεί για τη σύναψη σύμβασης μεταξύ Συνεργατών και αγοραστών Χρηστών της Πλατφόρμας, δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος και δε διενεργεί κανέναν έλεγχο ούτε παρεμβαίνει στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι επιμέρους όροι κάθε συναλλαγής που αφορούν κάθε προσφερόμενο προϊόν καθορίζονται από τα εμπλεκόμενα μέρη. Στο πλαίσιο αυτού, σας ενημερώνουμε ότι η ATG DIGITAL αποτελεί πάροχο υπηρεσιών διαμεσολάβησης μεταξύ επιχειρηματικών χρηστών (ενν. οι Συνεργάτες μας) και καταναλωτών (οι Χρήστες της Πλατφόρμας μας), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Η ATG DIGITAL είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν όταν χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα μας και τις προσφερόμενες μέσω αυτής υπηρεσίες. Κατά περίπτωση και ανάλογα με την εκάστοτε διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων, οι Συνεργάτες μας θα είναι είτε από κοινού με την ATG DIGITAL είτε ανεξάρτητοι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας των δεδομένων σας ως Χρηστών. Οι Συνεργάτες μας είναι από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας με τη ATG DIGITAL αποκλειστικά για τους σκοπούς της διεκπεραίωσης της παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση, η ATG DIGITAL είναι αρμόδια για την επικοινωνία και ενημέρωσή σας όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Η ATG DIGITAL ενημερώνει τον Χρήστη και ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι έχει λάβει γνώση των κατωτέρω:

Ορισμοί

«Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»: ο Γενικός Κανονισμός της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ο Κανονισμός» ή «ΓΚΠΔ»).

«Δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

«Εκτελών την Επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

«Τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

«Χρήστης»: απλός επισκέπτης της Πλατφόρμας μας ή εγγεγραμμένος χρήστης, ως Υποκείμενο των δεδομένων του.

«Συνεργάτης»: κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό εμπορική ή επαγγελματική ιδιότητα ή κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο έχει συμβληθεί με την ATG DIGITAL, ώστε να προβάλλει και να διαθέτει τα προϊόντα του στην Πλατφόρμα μας.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

1. Απευθείας από εσάς

Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από εσάς, όταν:

 • επισκέπτεστε την Πλατφόρμα μας και περιηγείστε σ’ αυτήν.
 • εγγράφεστε/δημιουργείτε λογαριασμό στην Πλατφόρμα μας και εισάγετε δεδομένα σας σε αυτήν, όπως το όνομά σας, στοιχεία επικοινωνίας κ.α.
 • προβαίνετε σε παραγγελία και αγορά προϊόντων που προβάλλονται και διατίθενται στην Πλατφόρμα μας είτε ως επισκέπτες είτε ως εγγεγραμμένοι χρήστες.
 • διαχειρίζεστε την παραγγελία σας στην Πλατφόρμα μας, μετά την καταχώριση αυτής.
 • προβαίνετε σε υπαναχώρηση, ακύρωση παραγγελίας, αίτημα επιστροφής προϊόντος μέσω της Πλατφόρμας και εισάγετε σχετικά στοιχεία.
 • αποθηκεύετε ένα προϊόν που βρίσκεται στο καλάθι σας, για να το αγοράσετε κάποια άλλη στιγμή, ή επισημαίνετε προϊόντα ως «αγαπημένα» σας.
 • αξιολογείτε, μετά την παραγγελία σας, την αγοραστική σας εμπειρία στην Πλατφόρμα μας, τους Συνεργάτες μας, τα προϊόντα τους καθώς και τις υπηρεσίες παράδοσης παραγγελίας, και υποβάλετε τυχόν περαιτέρω στοιχεία σχετικά με την αξιολόγησή σας.
 • εισάγετε επιπλέον στοιχεία στον λογαριασμό σας για να λαμβάνετε προσωποποιημένη πληροφόρηση για τα προϊόντα της Πλατφόρμα μας, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
 • επικοινωνείτε μαζί μας, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα της Πλατφόρμας μας, με την αποστολή email προς τη ATG DIGITAL, ταχυδρομικά, τηλεφωνικά ή μέσω της φόρμας καταχώρισης περιστατικού που αφορά την παραγγελία σας.
 • επικοινωνείτε με τους Συνεργάτες μας μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ATG DIGITAL, η οποία σας επιτρέπει την απευθείας επικοινωνία με  τον Συνεργάτη που επιθυμείτε, αφού καταχωρήσετε παραγγελία προϊόντος του.
 • εγγράφεστε στη φόρμα αποστολής ενημερωτικού υλικού, προσφορών κ.λπ  της Πλατφόρμας μας.
 • Με αυτοματοποιημένα μέσα κατά τη χρήση της Πλατφόρμας μας

Όταν χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα μας, συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σχετικά με τις σελίδες που επισκέπτεστε, τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε και τον τρόπο με τον οποίο τις χρησιμοποιείτε. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις σας με την Πλατφόρμα, τα δεδομένα καταγραφής και τις πληροφορίες συσκευής, τη διεύθυνση IP, τις ημερομηνίες και τις ώρες πρόσβασης, πληροφορίες υλικού και λογισμικού, τη γεωγραφική θέση, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα, δεδομένα cookie και τα δεδομένα από παρόμοιες τεχνολογίες καθώς και άλλες πληροφορίες χρήσης αυτής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies.

2. Από τρίτα μέρη

Αν επιλέξετε να εγγραφείτε ή να εισέλθετε στον λογαριασμό σας στην Πλατφόρμα μας μέσω υπηρεσίας τρίτου μέρους (Facebook ή Google), τότε αυτή η υπηρεσία  μπορεί να μας διαβιβάσει δεδομένα, όπως πληροφορίες εγγραφής και το προφίλ σας στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Αυτές οι πληροφορίες ποικίλλουν και ορίζονται από την εν λόγω υπηρεσία τρίτου μέρους (μέσο κοινωνικής δικτύωσης), αλλά μπορείτε να τις προσαρμόσετε μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου σας στην εν λόγω υπηρεσία.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε από εσάς;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε ποικίλλουν ανάλογα με τη χρήση της Πλατφόρμας μας (επισκέπτης ή εγγεγραμμένος Χρήστης) και μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:

Για τους εγγεγραμμένους Χρήστες

 • υποχρεωτικά στοιχεία ταυτοποίησης για τη δημιουργία λογαριασμού: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • προαιρετικά στοιχεία ταυτοποίησης: ημερομηνία γέννησης, φύλο, τα ενδιαφέροντά σας, κατηγορίες προϊόντων προτίμησης.

Για τους Χρήστες που προβαίνουν σε ολοκλήρωση παραγγελίας (εγγεγραμμένοι Χρήστες ή απλοί επισκέπτες)

 • τα δεδομένα που είναι υποχρεωτικά για την ολοκλήρωση της παραγγελίας είναι: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση τιμολόγησης, διεύθυνση αποστολής (αν επιθυμείτε η παραγγελία σας να αποσταλεί σε διαφορετική διεύθυνση), αριθμός τηλεφώνου, και, κατά περίπτωση, στοιχεία τιμολόγησης όπως ΑΦΜ, ΔΟΥ κ.λπ. (εφόσον επιθυμείτε έκδοση τιμολογίου τα στοιχεία μπορεί να αντλούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης), στοιχεία για απαλλαγή ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 39Α ν.2859/2000 (π.χ. στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, στοιχεία πληροφόρησης taxisnet κλπ.)‧ σημειώνεται ότι ορισμένα στοιχεία σας είναι προσυμπληρωμένα κατά την καταχώρηση παραγγελίας εγγεγραμμένου χρήστη, αφού τα έχετε προηγουμένως εισάγει για τη δημιουργία λογαριασμού σας στην Πλατφόρμα ή για προηγούμενες παραγγελίες σας ως εγγεγραμμένος χρήστης.
 • οποιεσδήποτε πληροφορίες περιλαμβάνονται σε σχόλια που έχετε προσθέσει στην παραγγελία σας.
 • οποιεσδήποτε πληροφορίες περιέχονται στις επικοινωνίες σας μαζί μας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της φόρμας επικοινωνίας της Πλατφόρμας μας, μέσω της φόρμας καταχώρησης περιστατικού σχετικού με την παραγγελία, μέσω της φόρμας υπαναχώρησης/επιστροφής προϊόντος (π.χ. φωτογραφία), τηλεφωνικά ή ταχυδρομικά, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου επικοινωνίας και των μεταδεδομένων.
 • οποιεσδήποτε πληροφορίες περιέχονται στις επικοινωνίες σας με τον Συνεργάτη, μετά την καταχώρηση παραγγελίας προϊόντος του, μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Πλατφόρμας
 • φωτοτυπία παραστατικού αγοράς ή και email παραγγελίας, όταν ζητείται ταυτοποίηση του συντάκτη αξιολόγησης ή απόδειξη ότι αυτός πράγματι αγόρασε ένα προϊόν κ.λπ.
 • οποιεσδήποτε πληροφορίες περιέχονται ή προκύπτουν από την αξιολόγηση από εσάς, μετά την παραγγελία σας, της αγοραστικής σας εμπειρίας στην Πλατφόρμα μας, των Συνεργατών μας, των προϊόντων τους καθώς και των υπηρεσιών παράδοσης της παραγγελίας σας‧
 • δεδομένα προηγούμενων παραγγελιών σας, αν είστε εγγεγραμμένος Χρήστης στην Πλατφόρμα μας, όπως p.χ. προϊόντα που έχετε παραγγείλει στο παρελθόν, διευθύνσεις που έχετε δηλώσει, αλλά και προϊόντα που έχετε επισημάνει ως «αγαπημένα».

Δεδομένα ειδικών κατηγοριών

Σας ενημερώνουμε ότι δεν απαιτούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών (πχ. δεδομένα υγείας) για τις υπηρεσίες της Πλατφόρμας μας. Σε περίπτωση που, παρόλα αυτά, εντοπίσουμε ή μας επισημάνετε την ύπαρξη τέτοιων δεδομένων στην Πλατφόρμα μας ή στις επικοινωνίες μας, σας διαβεβαιώνουμε ότι θα προβούμε σε άμεση διαγραφή τους εκτός αν πρέπει να τα διατηρήσουμε για την υποστήριξη των δικαιωμάτων μας.

Επιστροφές προϊόντων

Σας επισημαίνουμε ότι δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τρίτα πρόσωπα στα σχόλια και στις φωτογραφίες προϊόντων που τυχόν υποβάλετε στη φόρμα επιστροφής προϊόντος.

Δεδομένα διεύθυνσης τρίτου

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποσταλεί η παραγγελία σας σε διεύθυνση τρίτου, θα πρέπει να έχετε προηγουμένως ενημερώσει τον τρίτο για την παρούσα Πολιτική και να έχετε λάβει τη συγκατάθεση του για την χρήση των δεδομένων του.

Στοιχεία τραπεζικής κάρτας

Η ATG DIGITAL δεν αποθηκεύει τέτοια δεδομένα. Όταν προχωρείτε σε παραγγελία και επιθυμείτε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα μεταφέρεστε στο ασφαλές περιβάλλον της εταιρείας «EVERYPAY YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής “Everypay”) που παρέχει στην ATG DIGITAL υπηρεσίες πληρωμών και η οποία αποτελεί ανεξάρτητο υπεύθυνο επεξεργασίας για τα σχετικά δεδομένα σας που της κοινοποιείτε στο πλαίσιο της συναλλαγής σας με αυτήν. Η ATG DIGITAL δύναται, ωστόσο, να αποθηκεύει σε ασφαλές περιβάλλον της Πλατφόρμας, αποκλειστικά προς διευκόλυνση μελλοντικών συναλλαγών του Χρήστη και κατόπιν σχετικής επιλογής του, ειδικά κρυπτογραφημένη μορφή της κάρτας μη ταυτοποιήσιμη από τη ATG DIGITAL, ώστε σε επόμενη παραγγελία του ίδιου Χρήστη μέσω της Πλατφόρμας να δύναται να ολοκληρώσει τη συναλλαγή, χωρίς να καταχωρήσει εκ νέου τα στοιχεία της κάρτας του.

Πώς και για ποιον σκοπό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε όταν περιηγείστε στην Πλατφόρμα μας ή δημιουργείτε λογαριασμό τα χρησιμοποιούμε για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, να βελτιώσουμε και να αναπτύξουμε την Πλατφόρμα μας, να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε ένα αξιόπιστο και ασφαλέστερο περιβάλλον και να είμαστε σε συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας:

 • Για να μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση και να περιηγείσθε στην Πλατφόρμα μας.
 • Για να καταστεί δυνατή η λειτουργία της Πλατφόρμας μας και να δοθεί η δυνατότητα σε εσάς, τους Χρήστες, να αγοράζετε προϊόντα των Συνεργατών μας μέσω της Πλατφόρμας είτε ως απλοί επισκέπτες είτε, κατόπιν δημιουργίας λογαριασμού, ως εγγεγραμμένοι χρήστες.
 • Για να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες της Πλατφόρμας μας μόνο για εγγεγραμμένους Χρήστες, όπως προβολή ιστορικού παραγγελιών, επισήμανση προϊόντων ως «αγαπημένων» κ.α.
 • Για να καταστεί δυνατή η αποθήκευση ενός προϊόντος που βρίσκεται στο Καλάθι σας, εάν επιθυμείτε να το αγοράσετε κάποια άλλη στιγμή.
 • Για να καταστεί δυνατή η αποστολή των παραγγελιών σας στις διευθύνσεις που επιλέγετε.
 • Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε το στάδιο που βρίσκεται η παραγγελία σας, ανά πάσα στιγμή.
 • Για να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας της Πλατφόρμας μας.
 • Για να καταστεί δυνατή η καταχώρηση περιστατικού σχετικού με την παραγγελία σας με υποβολή μηνύματος στη σχετική φόρμα της Πλατφόρμας.
 • Για να μπορούμε εμείς να απαντάμε στα αιτήματα εξυπηρέτησης Χρηστών.
 • Για να σας παρέχουμε τη δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ATG DIGITAL με τον Συνεργάτη που επιθυμείτε, αφού καταχωρήσετε παραγγελία προϊόντος του.
 • Για να καταστεί δυνατή η υποβολή αιτήματος υπαναχώρησης ή η ακύρωση της παραγγελίας σας, και να μπορέσουν να γίνουν επιστροφές προϊόντων και ποσών.
 • Για να καταστεί δυνατή η αποτύπωση της αγοραστικής σας εμπειρίας μέσω υποβολής αξιολογήσεων για τη χρήση της Πλατφόρμας μας, για τους Συνεργάτες μας, τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες παράδοσης της παραγγελίας σας, και στα πλαίσια αυτού να σας ταυτοποιήσουμε ή και να σας ζητήσουμε τυχόν περαιτέρω σχετικά στοιχεία.
 • Για να στείλουμε αποδείξεις, τιμολόγια και να εισπράξουμε πληρωμές από εσάς.
 • Για να σας στέλνουμε ειδοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας.
 • Για να λαμβάνετε, αν το επιθυμείτε, προσωποποιημένη πληροφόρηση για τα προϊόντα της Πλατφόρμας μας ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, ως εγγεγραμμένος Χρήστης.
 • Για να σας στέλνουμε διαφημιστικά μηνύματα και άλλες πληροφορίες για τα προϊόντα ή και τις υπηρεσίες μας.
 • Για να διασφαλίσουμε την εφαρμογή των Όρων Χρήσης και άλλες πολιτικές.
 • Για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.
 • Για τον εντοπισμό και την πρόληψη απάτης, ανεπιθύμητων μηνυμάτων, κατάχρησης, συμβάντων ασφαλείας και άλλων επιβλαβών δραστηριοτήτων και τη διεξαγωγή ερευνών ασφαλείας και εκτιμήσεων κινδύνου.
 • Για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ως Χρήστη, για σκοπούς δοκιμών, αντιμετώπισης προβλημάτων και βελτίωσης της λειτουργικότητας και της ποιότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών μας, και γενικά για τη βελτιστοποίηση και προσαρμογή της Πλατφόρμας μας στις ανάγκες σας, καθιστώντας τη χρήση της ευκολότερη.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Καμία άλλη χρήση των δεδομένων σας δε θα γίνεται, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και, όπου απαιτείται, τη ρητή συγκατάθεσή σας. Εάν θεωρήσουμε εύλογα ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για άλλο σκοπό, θα είναι ένας σκοπός συναφής και συμβατός με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά τα δεδομένα. Επιπλέον, πριν χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα για εναλλακτικό σκοπό, θα λάβουμε επίσης υπόψη, μεταξύ άλλων, οποιαδήποτε σχέση μεταξύ των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα και των σκοπών της επιδιωκόμενης  περαιτέρω επεξεργασίας, το πλαίσιο στο οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα, τη φύση των δεδομένων, τις πιθανές συνέπειες της προβλεπόμενης περαιτέρω επεξεργασίας για τα υποκείμενα των δεδομένων και την ύπαρξη κατάλληλων εγγυήσεων.

Σε ποιες νομικές βάσεις βασιζόμαστε για την επεξεργασία των δεδομένων σας;

Η ATG DIGITAL βασίζεται στις ακόλουθες νομικές βάσεις:

 • η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και τη ATG DIGITAL, ειδικά για τη δημιουργία του λογαριασμού σας και την παροχή των αιτουμένων υπηρεσιών, αλλά και για να ληφθούν μέτρα κατόπιν δικού σας αιτήματος πριν από τη σύναψη σύμβασης.
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η ATG DIGITAL ή τρίτος‧ πιο συγκεκριμένα, για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και την αξιολόγηση από εσάς της Πλατφόρμας και των συνεργαζόμενων εταιρειών, τη συμμετοχή σας σε online παρουσιάσεις προϊόντων στην Πλατφόρμα μας, τον εντοπισμό προσπάθειας απάτης ή κακής χρήσης, την τυχόν συνεργασία με δικαστικές και ρυθμιστικές αρχές. Στις περιπτώσεις που επικοινωνείτε μαζί μας για ένα ερώτημά σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας πριν την πώληση ή τη λήψη μίας υπηρεσίας, χρειαζόμαστε κάποια δεδομένα σας για να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε, διότι είναι στο έννομο συμφέρον μας να διευκολύνουμε τους καταναλωτές στις αγορές τους και στην απόλαυση μίας εξαιρετικής αγοραστικής εμπειρίας από την Πλατφόρμα μας. Επίσης, για την τακτική ενημέρωση του επισκέπτη ή και του εγγεγραμμένου Χρήστη μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας στα στοιχεία επικοινωνίας του, που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο προηγούμενης συναλλακτικής μας σχέσης (άρθρο 11§ 3 του ν.3471/2006)  και εφόσον o χρήστης δεν αντιτάσσεται σε αυτή την επικοινωνία. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει ενημέρωση για τις υπηρεσίες, την επικοινωνία για τη διεξαγωγή ερευνών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τους πελάτες καθώς, ενημέρωση για τα προϊόντα της ή και προσφορές ή και διαγωνισμούς, την επικοινωνία για τη διεξαγωγή ερευνών για τη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της προς τους Χρήστες, καθώς και άλλες προωθητικές ενέργειές της και την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών. Τέλος, θεωρούμε ότι στα έννομα συμφέροντα μας περιλαμβάνεται η εμφάνιση και προώθηση της Πλατφόρμας μας, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας στα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα δίνοντας επίσης την ευκαιρία στους λοιπούς χρήστες αυτών των δικτύων να μετέχουν σε προωθητικές ενέργειες, καθώς και να δηλώνουν ότι τους αρέσει η σελίδα μας και να αναρτούν σχόλια για τα προϊόντα μας.
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η ATG DIGITAL (όπως η φορολογική νομοθεσία, ή τα νόμιμα αιτήματα επιβολής του νόμου)‧
 • η επεξεργασία γίνεται κατόπιν λήψης της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Πιο συγκεκριμένα, θα χρειαστούμε την ρητή και ελεύθερη συναίνεση σας α) προκειμένου να λαμβάνετε το newsletter μας με προωθητικό υλικό από εμάς, σε περίπτωση που είστε απλός επισκέπτης της Πλατφόρμας μας και δεν υφίσταται προηγούμενη συναλλακτική σχέση μεταξύ μας, και β) προκειμένου να λαμβάνετε, ως εγγεγραμμένος χρήστης, προσωποποιημένη πληροφόρηση για τα προϊόντα της Πλατφόρμας που βασίζεται στα δημογραφικά σας δεδομένα (ηλικία, φύλο, διεύθυνση) και τις ειδικές προτιμήσεις που μας έχετε δηλώσει. Για τον σκοπό της λήψης τέτοιας προσωποποιημένης πληροφόρησης, θα πρέπει να συμπληρώσετε στον λογαριασμό σας επιπλέον δεδομένα, όπως η ημερομηνία γέννησης, το φύλο, τα ενδιαφέροντά σας, οι κατηγορίες προϊόντων που προτιμάτε κλπ. Σε περίπτωση που έχουμε λάβει την συγκατάθεσή σας για μία συγκεκριμένη επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς αυτή η ανάκληση να επηρεάζει την επεξεργασία που έχει λάβει χώρα μέχρι τότε.

Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα σας οι αρμόδιοι υπάλληλοι και τα στελέχη της ATG DIGITAL καθώς και τυχόν αντιπρόσωποι, προμηθευτές ή υπεργολάβοι μας, όπως είναι εύλογα απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική.

Σας ενημερώνουμε ότι σε κάθε Συνεργάτη μας θα διαβιβάζονται μόνο τα απαραίτητα δεδομένα στο πλαίσιο των σχετικών υπηρεσιών μας (δηλαδή να παραγγείλετε κάποιο προϊόν του), ή όταν επικοινωνείτε μαζί του μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ATG DIGITAL. Επίσης, σε περίπτωση αξιολόγησης από εσάς Συνεργάτη στην Πλατφόρμα μας, το περιεχόμενο της αξιολόγησης, τα στοιχεία σας (όπως τα έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή στον λογαριασμό σας ή κατά την υποβολή παραγγελίας στην Πλατφόρμα μας) καθώς και τα προϊόντα που αγοράσατε από τον συγκεκριμένο Συνεργάτη μας θα είναι ορατά στους Συνεργάτες αλλά και σε όλους τους Χρήστες της Πλατφόρμας μας, είτε είναι απλοί επισκέπτες είτε εγγεγραμμένοι χρήστες. Ειδικά στην περίπτωση αξιολόγησης από εσάς προϊόντος, οι  σχετικές με την αξιολόγηση πληροφορίες θα είναι δημόσια προσβάσιμες σε όσους ενδιαφέρονται για το ίδιο προϊόν, σύμφωνα με τους όρους χρήσης της συνεργαζόμενης εταιρείας διαχείρισης αξιολογήσεων. Τέλος, οι αξιολογήσεις των υπηρεσιών παράδοσης δε δημοσιεύονται, λαμβάνονται μόνο προς γνώση της Εταιρείας και για την αξιολόγηση των υπηρεσιών που αυτή παρέχει.

Επιπλέον, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας:

 • για να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας για εξυπηρέτηση πελατών, την επίλυση τυχόν ζητημάτων με τους Συνεργάτες μας και τις διευκρινίσεις για μία αξιολόγηση ή μία επιστροφή προϊόντος‧
 • στον βαθμό που είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε από τον νόμο‧
 • σε σχέση με τυχόν εν εξελίξει ή μελλοντικές νομικές διαδικασίες‧
 • προκειμένου η ATG DIGITAL να καθιερώσει, να ασκήσει ή να προστατεύσει τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της ATG DIGITAL και των Χρηστών της Πλατφόρμας.
 • σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης, όπως:
 • υποστήριξη πελατών·
 • έρευνα αγοράς και διαχείριση αξιολογήσεων
 • υπηρεσίες λογιστηρίου ή και εντοπισμού και πρόληψης της απάτης, συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας ελέγχου κατά της απάτης
 • υπηρεσίες μεταφοράς προϊόντων, ταχυμεταφοράς για την αποστολή παραγγελιών
 • υπηρεσίες εμπορικής προώθησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξατομικευμένες διαφημίσεις και τις επιλογές σας, διαβάστε επίσης την Πολιτική μας για τα Cookies
 • υπηρεσίες πληρωμών από το ίδρυμα πληρωμών Everypay, για την πραγματοποίηση, διαχείριση και εκκαθάριση των πληρωμών των αγορών και για την ολοκλήρωση τυχόν αιτημάτων επιστροφής ποσού σε περίπτωση υπαναχώρησης ή ακύρωσης της παραγγελίας. Είναι υποχρέωσή μας να διατηρούμε αρχείο με τα αντίγραφα των στοιχείων αγορών, προκειμένου να είναι δυνατή η επαλήθευση των χρεώσεων και πιστώσεων και η αντιπαραβολή τους με τις πραγματοποιηθείσες αγορές, καθώς και η τεκμηρίωσή τους σε περίπτωση αιτήματος επιστροφής ποσού, παρέχοντας σχετικά αντίγραφα αυτών στην Everypay, όποτε τίθεται ζήτημα αμφισβήτησης συναλλαγής. Επίσης, διατηρούμε το αρχείο για να τίθεται άμεσα προς έλεγχο και οποτεδήποτε στη διάθεση της EVERYPAY, κατόπιν σχετικού αιτήματός της που υποβάλλεται στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Everypay ή των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων, έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος, των λοιπών αρμόδιων αρχών και των Διεθνών Οργανισμών Καρτών. Το αρχείο θα περιέχει για κάθε αγορά τα ακόλουθα δεδομένα Χρηστών: όνομα, διεύθυνση χρέωσης παραλαβής, αποδεικτικό παραλαβής, αποδεικτικό που εκδίδεται από φυσικά τερματικά POS, χρόνο συναλλαγής, διαμοιρασμό ποσών, τυχόν επιστροφές/ακυρώσεις, όλα τα ids των συναλλαγών (δηλαδή στοιχεία ταυτοποίησης των συναλλαγών με την Εverypay). Για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών για τους ανωτέρω σκοπούς η Everypay είναι ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους όρους χρήσης της Everypay, τους οποίους έχετε αποδεχτεί κατά την πραγματοποίηση της αγοράς σας.

Σημειώνεται ότι κάθε τρίτο μέρος με το οποίο συνεργάζεται η ATG DIGITAL υπόκειται στους ειδικούς αυστηρούς όρους επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θέτει ο ΓΚΠΔ. Δεν πουλάμε, εμπορευόμαστε ή μεταφέρουμε με άλλο τρόπο σε τρίτους τα δεδομένα σας.

Σύνδεσμοι τρίτων

Η Πλατφόρμα μας μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς ιστότοπους και εφαρμογές τρίτων. Οι σύνδεσμοι αυτοί έχουν τοποθετηθεί με αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση των επισκεπτών κατά την περιήγησή τους και η τοποθέτηση αυτή δεν υποδηλώνει με κανένα τρόπο αποδοχή ή έγκριση του περιεχομένου των ιστοσελίδων τρίτων από τη ATG DIGITAL. Ακολουθώντας αυτούς τους συνδέσμους, θα φύγετε από την Πλατφόρμα μας. Δεν ελέγχουμε τους ιστότοπους τρίτων και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε περιεχόμενό τους ή για οποιαδήποτε περαιτέρω συλλογή δεδομένων που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ιστότοπους τρίτων. Εάν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο προς έναν ιστότοπο τρίτου μέρους, σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου στον ιστότοπο τρίτου μέρους.

Πού αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας και πού τα διαβιβάζουμε

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο σε servers και υπολογιστικά συστήματα εντός της Ε.Ε.

Για την επίτευξη των σκοπών της ATG DIGITAL τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Ωστόσο, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε παρόχους, για ορισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ. Σε περίπτωση που χρειαστεί να διαβιβάσουμε δεδομένα σε τρίτη χώρα, η ATG DIGITAL θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα, όπως η διασφάλιση ότι η διαβίβαση πραγματοποιείται σε χώρα που απολαύει απόφασης επάρκειας ή θα εφαρμόσει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, ώστε να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων και τη νομιμότητα της επεξεργασίας τους.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας κι εμείς να είμαστε σε θέση να σας τις παρέχουμε, να συμμορφωνόμαστε με τους ισχύοντες νόμους, να επιλύουμε διαφορές με οποιαδήποτε μέρη και με όποιον τρόπο είναι απαραίτητο ώστε να μπορούμε να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού και της πρόληψης απάτης ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων.

Ειδικά όσον αφορά δεδομένα που αφορούν απλούς επισκέπτες της Πλατφόρμας μας, η περίοδος διατήρησης είναι δύο (2) χρόνια από την υποβολή της παραγγελίας.

Τα δεδομένα των εγγεγραμμένων Χρηστών διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα διατηρούν τον λογαριασμό τους.

Αν ο λογαριασμός σας παραμένει αδρανής, θα διαγράφεται από εμάς δύο (2) χρόνια από την τελευταία φορά που πραγματοποιήσετε είσοδο στο λογαριασμό σας.

Σε περίπτωση που η ATG DIGITAL, με δική της πρωτοβουλία, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής σας, διαγράψει τον λογαριασμό σας, όταν εύλογα το κρίνει ως απαραίτητο, πχ. σε περίπτωση που θεωρεί ότι κάποιος άλλος κάνει χρήση του λογαριασμού σας ή ο λογαριασμός σας έχει εμπλακεί σε δραστηριότητα που παραβιάζει τους Όρους Χρήσης και την παρούσα Πολιτική, τα δεδομένα σας θα διατηρούνται για δύο (2) χρόνια και μετά θα διαγράφονται.

Σε κάθε περίπτωση διαγραφής λογαριασμών ή δεδομένων διαγράφουμε τα δεδομένα σας, με εξαίρεση τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία:

 • πρέπει να διατηρούνται βάσει νόμου
 • απαιτούνται για να συμμορφωθούμε με τυχόν τρέχουσες ή μελλοντικές νομικές διαδικασίες
 • είναι αναγκαία για να τεκμηριώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της ATG DIGITAL, των χρηστών της Πλατφόρμας, των Συνεργατών ή τρίτων.
 • σχετίζονται με την ενημέρωση του Χρήστη, τυχόν συγκατάθεση και την ανάκληση της, προκειμένου να μπορέσουμε να τεκμηριώσουμε τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Χρήστη από τη ATG DIGITAL και να προστατεύσουμε τις νομικές αξιώσεις των μερών.

Όσον αφορά το αρχείο στοιχείων αγορών που υποχρεούμαστε να τηρούμε εξαιτίας της συνεργασίας μας με την Everypay, ο χρόνος διατήρησης είναι δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκαστης αγοράς. Τα δεδομένα σας που επεξεργάζεται ο Συνεργάτης στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης της παραγγελίας θα διατηρεί για όσο χρόνο επιβάλλεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας (π.χ. για φορολογικούς σκοπούς ή για τον σκοπό της εγγύησης στο καταναλωτικό προϊόν), οπότε και θα ισχύουν οι δικοί του όροι επεξεργασίας δεδομένων.

Εάν έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με τη συγκεκριμένη περίοδο διατήρησης για ορισμένους τύπους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε, επικοινωνήστε μαζί μας.

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας

Έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Χρησιμοποιούμε διαδικασίες ασφαλείας και τεχνικούς και φυσικούς περιορισμούς για την πρόσβαση και τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται σε ασφαλή δίκτυα και είναι προσβάσιμα μόνο από περιορισμένο αριθμό ατόμων που έχουν ειδικά δικαιώματα πρόσβασης σε τέτοια συστήματα και δεσμεύονται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό επιτρέπεται να έχει πρόσβαση σε δεδομένα κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Επίσης, η ATG DIGITAL, οι εκτελούντες την επεξεργασία που ενεργούν για λογαριασμό της ATG DIGITAL, δεσμεύονται να τηρούν την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη και να μην αποκαλύπτουν ή να επιτρέπουν την πρόσβαση σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από τον νόμο. Επιπλέον, οι εκτελούντες την επεξεργασία που ενεργούν για λογαριασμό της ATG DIGITAL για την εκτέλεση των καθηκόντων τους υποχρεούνται συμβατικά να εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την καλύτερη δυνατή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από οποιαδήποτε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, ζημία ή απώλεια, αλλοίωση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και εν γένει παράνομη επεξεργασία δεδομένων.

Ειδικά όσον αφορά τις υπηρεσίες πληρωμής στην Πλατφόρμα μας, η Everypay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018  ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018) και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες και υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους από εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρία. Όλες οι υπηρεσίες της Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα δεδομένα σας:

 • Να αιτηθείτε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εμείς διατηρούμε. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας και θα σας το παρέχουμε δωρεάν.
 • Να αιτηθείτε να διορθώσουμε τυχόν ανακριβή δεδομένα που σας αφορούν και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, να συμπληρώσουμε τυχόν ελλιπή δεδομένα που σας αφορούν. Σε κάθε περίπτωση, λάβετε υπόψη ότι, όταν μας παρέχετε τα δεδομένα σας, εγγυάστε ότι είναι αληθή και ακριβή και αναλαμβάνετε να μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση αυτών.
 • Να αιτηθείτε να διαγράψουμε όλα τα δεδομένα σας, στον βαθμό που δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν και τα επεξεργαζόμαστε, όπως εξηγήσαμε παραπάνω, ή όταν δε μας επιτρέπεται πλέον νομικά να τα επεξεργαστούμε. Σας ενημερώνουμε ότι, σε αυτήν την περίπτωση, θα διατηρήσουμε μόνο δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα και πληροφορίες για στατιστικούς και τεχνικούς λόγους.  Επίσης, θα διατηρήσουμε ορισμένα στοιχεία πληρωμής, εάν αυτά ισχύουν στην περίπτωσή σας, για όσο χρονικό διάστημα είμαστε υποχρεωμένοι από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία ή και τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς τους παρόχους υπηρεσιών .
 • Να αιτηθείτε να παύσουμε ή να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, πράγμα που συνεπάγεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να μας ζητήσετε να αναστείλουμε χρονικά την επεξεργασία των δεδομένων ή να τα διατηρήσουμε περισσότερο από ό,τι είναι απαραίτητο.

Διευκρινίζεται, ότι για να θεωρείται έγκυρη η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων είναι δυνατό να απαιτείται η ταυτοποίησή σας, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα για τα οποία ζητείται κάποια από τις παραπάνω ενέργειες  πράγματι ανήκουν στο φυσικό πρόσωπο που αιτείται τη συγκεκριμένη ενέργεια. Ενδέχεται να μην μπορέσουμε να σας δώσουμε προσωπικές πληροφορίες που ζητάτε, στον βαθμό που κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται από τον νόμο.

Εμείς θα σας απαντήσουμε στα αιτήματά σας χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής σας για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Ανήλικοι

Δεν απευθύνουμε τις υπηρεσίες μας, δε συναλλασσόμαστε και δε συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με Χρήστες ηλικίας κάτω των 15 ετών. Εάν είστε κάτω των 15 ετών, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα μας οποιαδήποτε στιγμή και με οποιονδήποτε τρόπο.

Δεδομένου ότι δεν είναι τεχνικά εφικτό να επαληθεύεται αποτελεσματικά η ηλικία Χρήστη ανά πάσα στιγμή, εάν αντιληφθούμε ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί, μέσω της Πλατφόρμας, από παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών και χωρίς γονική συναίνεση, θα διαγράψουμε αμέσως όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Αυτή η Πολιτική μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό, προκειμένου να ανταποκριθούμε σε σχόλια των Χρηστών μας, σε αλλαγές στις υπηρεσίες μας ή αλλαγές στο νομικό πλαίσιο.

Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική, για να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο η ATG DIGITAL επεξεργάζεται τα δεδομένα σας.

Τελευταία ενημέρωση 12/03/2022

Main Menu