Ορισμοί

 • Επιχειρηματικοί Χρήστες: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πραγματοποιούν Παραγγελία Προϊόντων των Συνεργατών που είναι διαθέσιμα προς πώληση μέσω της Πλατφόρμας για σκοπούς που εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα, ήτοι αγορές με έκδοση τιμολογίου.
 • Εταιρεία: Η Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία ATG DIGITAL IKE  που εδρεύει στον Σταυρό Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57014, με ΑΦΜ 801246510 ΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ.
 • Ίδρυμα Πληρωμών: Το νομικό πρόσωπο με το οποίο συνεργάζεται η Εταιρεία για την εκκαθάριση και πληρωμή των Συναλλαγών. Η Εταιρεία έχει συνάψει και διατηρεί σε ισχύ Σύμβαση – Πλαίσιο για την αποδοχή και λήψη υπηρεσιών πληρωμών των στοιχείων γ΄ και ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 με το νομίμως αδειοδοτημένο (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018) και εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος, Ίδρυμα Πληρωμών με την επωνυμία «EVERYPAY YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αθήνα, Καρνεάδου 25-29, ΑΦΜ 800509341 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ info@everypay.gr.
 • Καταναλωτής: Κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.
 • Λογαριασμός (Χρήστη): Η ηλεκτρονική ταυτοποίηση του Χρήστη μέσω της αντιστοίχισης του με ένα όνομα χρήστη και των σχετικών πληροφοριών και δεδομένων που αντιστοιχούν σε αυτό προκειμένου να επιτρέπεται η εξατομικευμένη πρόσβαση αυτού στην Πλατφόρμα και στις Υπηρεσίες σύμφωνα και με τις επιλογές και ρυθμίσεις που έχει πραγματοποιήσει ο Χρήστης μέσω του Λογαριασμού του.
 • Μεταφορική Εταιρεία: Η μεταφορική εταιρεία COURIER με την οποία συνεργάζεται η Εταιρεία προκειμένου να παρέχει στους Συνεργάτες υπηρεσίες αποστολής, μεταφοράς, διανομής και παράδοσης των Προϊόντων προς τους Πελάτες.
 • Όροι & Προϋποθέσεις (ή Όροι): Οι παρόντες Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις Αγορών μέσω marketfix.gr, συμπεριλαμβανομένων όλων των συνημμένων Παραρτημάτων, των Πολιτικών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων και της Επιστροφής Προϊόντων καθώς των Όρων Επιστροφών Συνεργάτη.
 • Όροι Επιστροφών Συνεργάτη: Οι επιμέρους όροι επιστροφής Προϊόντων που εφαρμόζει κάθε Συνεργάτης, βρίσκονται διαθέσιμοι στον Πελάτη πριν την υποβολή της Παραγγελίας (checkout), συμπληρώνουν και ισχύουν από κοινού με τους Όρους,, αποτελώντας ενιαίο μέρος με αυτούς.
 • Όροι Μεταφοράς: Οι όροι παροχής υπηρεσιών μεταφοράς της Μεταφορικής Εταιρείας
 • Παραγγελία (ή Συναλλαγή): Η συμφωνία μεταξύ Συνεργάτη και Πελάτη έναντι αμοιβής, για την αγορά ενός ή περισσοτέρων Προϊόντων μέσω της Πλατφόρμας. Για τις περιπτώσεις που ο Πελάτης είναι Καταναλωτής, ο ορισμός λαμβάνει το περιεχόμενο του ορισμού του άρθρου του Ν 2251/1994 για τις συμβάσεις από απόσταση, σε αυτή την περίπτωση δηλαδή Παραγγελία (ή Συναλλαγή) θα ορίζεται κάθε σύμβαση η οποία συνάπτεται μεταξύ του Συνεργάτη και του Καταναλωτή στο πλαίσιο ενός οργανωμένου συστήματος πωλήσεων από απόσταση ή παροχής υπηρεσιών χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του Συνεργάτη και του Καταναλωτή, με αποκλειστική χρήση της Πλατφόρμας μέχρι και τη στιγμή της Παραγγελίας.
 • Πελάτης: Κάθε Χρήστης, καταναλωτής ή μη, που προβαίνει σε Παραγγελία μέσω της Πλατφόρμας.
 • Πλατφόρμα: Η διαδικτυακή πλατφόρμα marketfix.gr, μετά του πλήρους περιεχομένου της, μέσω της οποίας διευκολύνεται, συντονίζεται και ολοκληρώνεται η Παραγγελία.
 • Προϊόντα: Τα προϊόντα που διατίθενται προς προβολή και πώληση από τους Συνεργάτες μέσω της Πλατφόρμας.
 • Συνεργάτης: Ο επιχειρηματικός χρήστης της Πλατφόρμας, που έχει εγγραφεί στην Πλατφόρμα, έχει δημιουργήσει Λογαριασμό Συνεργάτη, έχει αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης και έχει γίνει αποδεκτός από την Εταιρεία για την παρουσία και προβολή του στην Πλατφόρμα. Επιχειρηματικός χρήστης είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό εμπορική ή επαγγελματική ιδιότητα ή κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες, μέσω της Πλατφόρμας, σε καταναλωτές ή νομικά πρόσωπα ή ατομικές επιχειρήσεις για σκοπούς σχετικούς με την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα.
 • Υπηρεσίες: Όλες οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης που προσφέρονται από την Εταιρεία στους Πελάτες και Συνεργάτες για την διευκόλυνση της αγοράς Προϊόντων στην Πλατφόρμα και εξυπηρέτηση του Πελάτη σύμφωνα με τους Όρους και τους περιορισμούς που τίθενται σε αυτούς.
 • Χρήστης: Ο επισκέπτης της Πλατφόρμας, εγγεγραμμένος ή μη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Καταναλωτής ή Επιχειρηματικός Χρήστης, που έχει πρόσβαση σε αυτήν και στις πληροφορίες που αυτή περιλαμβάνει και τις Υπηρεσίες που παρέχει, ο οποίος όμως δεν έχει προβεί σε Παραγγελία μέσω αυτής.

Διαχειριστής Πλατφόρμας

Κυρία και διαχειρίστρια της Πλατφόρμας και πάροχος των Υπηρεσιών είναι η εταιρεία:

Επωνυμία: ATG DIGITAL IKE
Διακριτικός Τίτλος: ATG DIGITAL IKE
Έδρα: Σταυρό Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57014
ΑΦΜ/ ΔΟΥ: 801526697
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 152614806000
Στοιχεία επικοινωνίας: info@atgdigital.gr

 

Εφαρμογή

Οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για: α) τη νόμιμη χρήση των Υπηρεσιών από τους Χρήστες ή/και τους Πελάτες και β) την Παραγγελία Προϊόντων Συνεργατών μέσω της Πλατφόρμας. Οποιοσδήποτε Χρήστης έχει πρόσβαση στην Πλατφόρμα ή/και πραγματοποιεί Παραγγελία για ένα Προϊόν που προσφέρεται από Συνεργάτη στην Πλατφόρμα αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εφαρμογή των Όρων. Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικοί όροι προϊόντων ή υπηρεσιών, επιπλέον των Όρων και Προϋποθέσεων, ο Χρήστης ή/και Πελάτης, σε περίπτωση αντικρουόμενων διατάξεων, θα μπορεί πάντα να επικαλεστεί την ισχύουσα διάταξη που είναι πιο ευνοϊκή για αυτόν.

Οι Όροι ισχύουν τόσο για Χρήστες ή/και Πελάτες που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου ως «καταναλωτές», όσο και για Χρήστες ή/και Πελάτες που πληρούν τις προϋποθέσεις ως «επιχειρηματικοί χρήστες» με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στους Όρους για τους τελευταίους. Οι Όροι θα είναι διαθέσιμοι στην Πλατφόρμα και εύκολα προσβάσιμοι στους Χρήστες ή/και στους Πελάτες αυτής. Επιπλέον, πριν από την υποβολή της Παραγγελίας, το κείμενο των Όρων θα διατίθεται στον Χρήστη ηλεκτρονικά, έτσι ώστε αυτός να μπορεί να αποθηκεύσει με απλό τρόπο σε σταθερό μέσο.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους Όρους Χρήσης. Οι τροποποιημένοι Όροι Χρήσης θα ισχύουν μόλις δημοσιευτούν στην Πλατφόρμα. Εάν ένας Χρήστης πραγματοποιήσει στη συνέχεια μια Παραγγελία για ένα Προϊόν που προσφέρεται από Συνεργάτη, αποδέχεται με αυτόν τον τρόπο την εφαρμογή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης. Συνεπώς, συνιστάται προς τους Χρήστες να επισκέπτονται και να αναθεωρούν τους Όρους Χρήσης κατά την πρόσβαση τους στην Πλατφόρμα αλλά και πριν προβούν σε Παραγγελία για οποιοδήποτε Προϊόν από Συνεργάτη.

Λειτουργία Υπηρεσιών

Η Εταιρεία παρέχει τις Υπηρεσίες ώστε να διευκολύνει την αγορά, πώληση και μεταφορά των Προϊόντων Συνεργατών προς τους Πελάτες μέσω της Πλατφόρμας. Οι πληροφορίες που διατίθενται στην Πλατφόρμα αφορούν Προϊόντα Συνεργατών, εμφανίζονται ανά είδος και κατηγορία και ανανεώνονται και τροποποιούνται με αποκλειστική απόφαση της Εταιρείας.

Στην Πλατφόρμα, τα Προϊόντα – και κατ’ επέκταση οι Συνεργάτες που παρέχουν αυτά προς πώληση – δύνανται να παρουσιάζονται ταξινομημένα στους Χρήστες βάσει ενός «ζωντανού»/μεταβαλλόμενου αλγορίθμου και σύμφωνα με διαφορετικούς μηχανισμούς κατάταξης, δηλαδή i) τη σελίδα λίστας, ii) τη σελίδα αναζήτησης, iii) τη σελίδα Προϊόντος και iv) τις αξιολογήσεις Πελατών. Επιπλέον, σε διάφορες σελίδες της Πλατφόρμας, η Εταιρεία εμφανίζει προτάσεις χρησιμοποιώντας δεδομένα αλληλεπίδρασης Πελατών, όπως, για παράδειγμα, δημοτικότητα, νέα Προϊόντα ή Προϊόντα σε έκπτωση ή προσφορά, περιπτώσεις που άλλοι Χρήστες αναζήτησαν αντίστοιχα Προϊόντα κλπ. Η τελική θέση εμφάνισης ενός Προϊόντος ή Συνεργάτη υπόκειται σε ένα συνδυασμό μεγάλης ποικιλίας παραγόντων, με πιο σημαντικούς παράγοντες την αξιολόγηση του Συνεργάτη, τη τιμή και τη δημοτικότητα του Προϊόντος. Εκτός αυτού, τα φίλτρα που χρησιμοποιούν οι Χρήστες μπορούν να επηρεάσουν την ταξινόμηση (π.χ. τιμή, Προϊόν). Οι παράγοντες κατάταξης μεταβάλλονται διαρκώς και αντιστοίχως δύναται να μεταβάλλεται και η σειρά εμφάνισης Προϊόντων και Συνεργατών στην Πλατφόρμα.

Η Εταιρεία, δεν ευθύνεται για τις πληροφορίες και περιγραφές που συνοδεύουν τα Προϊόντα, τα οποία δεν υποχρεούται να ελέγχει και εποπτεύει. Ρόλος της Εταιρείας είναι η διάθεσή προς τους Συνεργάτες χώρου στην Πλατφόρμα και η παρουσία τους σε αυτήν, προκειμένου να είναι σε θέση να θέσουν υπόψη των ενδιαφερόμενων Χρηστών τα Προϊόντα και την προσφορά τους, ώστε οι τελευταίοι με τη σειρά τους να αξιολογήσουν εάν επιθυμούν να αποδεχθούν την προσφορά του εκάστοτε Συνεργάτη και να προβούν στην αγορά ενός Προϊόντος από αυτόν μέσω της Πλατφόρμας.

Προϊόντα που τοποθετούν οι Συνεργάτες στην πλατφόρμα θα πρέπει να παραμείνουν προς πώληση τουλάχιστον για διάστημα έξι (6) μηνών. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Συνεργάτης δεν επιθυμεί να υπάρχουν τα προϊόντα του στην πλατφόρμα θα πρέπει να τα διαγράψει – αφαιρέσει ο ίδιος σταδιακά και μετά την παρέλευση των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία τοποθέτησης τους. Η Εταιρεία θα πρέπει να ενημερωθεί από τον Συνεργάτη για την ενέργεια του αυτή. Δεν υπάρχει ρήτρα αποχώρησης και αφαίρεσης των προϊόντων απλά για λόγους δεοντολογίας ο Συνεργάτης θα πρέπει να γνωρίζει ότι με την αφαίρεση των προϊόντων του η Εταιρεία ζημιώνει μια και η διαγραφή προϊόντων από την πλατφόρμα κατεβάζει στην κατάταξη αναζήτησης στην google (σπασμένα url) όπως επίσης δημιουργείτε και πρόβλημα στο κατάστημα της Εταιρείας που διατηρεί στα social media (πχ. facebook κλπ)

Οι Υπηρεσίες παρέχονται στους Χρήστες άνευ οικονομικού ανταλλάγματος, το οποίο επιβαρύνονται οι Συνεργάτες με την καταβολή εύλογης εμπορικής προμήθειας, βάσει της συμφωνίας τους με την Εταιρεία.

Πρόσβαση στην Πλατφόρμα

Η πρόσβαση και χρήση της Πλατφόρμας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους Όρους. Πρόσβαση στην Πλατφόρμα μπορεί να έχουν εγγεγραμμένοι και μη Χρήστες άνω των 15 ετών και για την υποβολή της Παραγγελίας με χρήση κάρτας θα πρέπει να έχουν στη νόμιμη κυριότητα ή/και κατοχή τους κάρτα (εφόσον δεν διαθέτουν κάρτα στο όνομά τους θα πρέπει να έχουν λάβει τη νόμιμη έγκριση και εξουσιοδότηση του προσώπου που ασκεί τη γονική τους μέριμνα, για τη χρήση κάρτας, και εφόσον τη χρησιμοποιούν δηλώνουν ότι την έχουν). Χρήστες κάτω των 15 ετών, θα πρέπει να απέχουν από την πρόσβαση και χρήση της Πλατφόρμας. Κατ’ εξαίρεση η αγορά προϊόντων ενηλίκων, απευθύνεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η Εταιρεία θα διαγράφει οιονδήποτε λογαριασμό Χρήστη ή θα ακυρώνει οιαδήποτε παραγγελία αν ενημερωθεί ότι έγινε από Πελάτη που παραβιάζει το παρόν. Σε περίπτωση που υπάρχει υπόνοια ότι ανήλικος κάτω των 15 ετών κάνει χρήση των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας (ή κάτω των 18 κάνει χρήση των Υπηρεσιών που απευθύνονται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών) παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά στο email: info@marketfix.gr.

Επιπλέον, ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διάδραση του με άλλους Χρήστες ή με τους Συνεργάτες της Πλατφόρμας. Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να εποπτεύει το υλικό που αναρτά ο Χρήστης στην Πλατφόρμα. H Εταιρεία δύναται να διαγράφει, τροποποιεί, αποκλείει, αναστείλει την πρόσβαση, ελέγχει υλικό ή Λογαριασμό που θεωρεί ότι βρίσκεται σε παραβίαση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας ή/και των Όρων Χρήσης.

Ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να παρέχει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες στην Πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης παράδοσης και των στοιχείων επικοινωνίας και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργεί στην Πλατφόρμα, και – σε περίπτωση δημιουργίας Λογαριασμού – και για τις πράξεις που ενεργεί με το όνομά του και τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης.

Κανόνες Δέουσας Χρήσης της Πλατφόρμας

Απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη ή καταχρηστική χρήση, παρέμβαση στην Πλατφόρμα, η αντιγραφή μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της ή του περιεχομένου της Πλατφόρμας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει προσωρινά ή οριστικά, ολικά ή μερικά, την πρόσβαση ή/και τη χρήση των Υπηρεσιών της σε κάθε Χρήστη που παραβιάζει τους Όρους ή την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση αναστολής της πρόσβασης στην Πλατφόρμα και ή/και χρήσης των Υπηρεσιών για κάποιον Χρήστη, δεν θα επιτρέπεται η εκ νέου εγγραφή ή/και χρήση των Υπηρεσιών από τον εν λόγω Χρήστη χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Εταιρείας.

Ο Χρήστης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οφείλει, άμεσα ή έμμεσα, να απέχει και να μην: (α) προβαίνει σε παράνομες πράξεις, εισάγει εν γνώσει του κακόβουλο λογισμικό, ή άλλο υλικό στην Πλατφόρμα που θα μπορούσε να βλάψει, διακόψει, περιορίσει ή με οιονδήποτε τρόπο δημιουργήσει εμπλοκή στην ομαλή λειτουργία της Πλατφόρμας ή/και στα συστήματα της Εταιρείας, (β) βλάψει ή δοκιμάσει να αλλοιώσει τα συστήματα ή τα μέτρα ασφαλείας της Πλατφόρμας, προκειμένου να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποπειραθεί να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εμπορικά μυστικά ή άλλες πληροφορίες της Εταιρείας, της Πλατφόρμας, Συνεργατών, ή άλλων Χρηστών (γ) αναρτά, υποβάλλει, συνεισφέρει υλικό που είναι προσβλητικό, δυσφημιστικό, αναληθές, παραπλανητικό, απειλητικό, εκβιαστικό, πορνογραφικό, που προωθεί το ρατσισμό ή την ξενοφοβία, ή είναι άλλως πως προσβλητικό ή ακατάλληλο, (δ) αναρτά, υποβάλλει ή συνεισφέρει υλικό χωρίς την έγκριση του κυρίου του υλικού ή που προσβάλλει την πνευματική ιδιοκτησία, δικαιώματα επί σημάτων, εμπορικά μυστικά, δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, (ε) αναρτά, υποβάλλει η συνεισφέρει υλικό που προσβάλλει την ιδιωτικότητα τρίτου, (στ) χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα και τις Υπηρεσίες για να παρακολουθήσει ή ερευνήσει, ελέγξει ή παρενοχλήσει Συνεργάτη ή άλλον Χρήστη, (ζ) συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω της Πλατφόρμας ή των Υπηρεσιών της, εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά επιτρέπεται τέτοια ενέργεια σύμφωνα με τους Όρους και την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων, (η) υποδύεται τρίτο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, λειτουργεί ελλείψει σχετικής εξουσιοδότησης ή ελλείψει δικαιοπρακτικής ικανότητας ή υπονοεί ψευδώς την ύπαρξη επαγγελματικής σχέσης με τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, (θ) τροποποιεί, αλλοιώνει, αλλάζει τρίτο ιστότοπο ή ιστοσελίδα ή πλατφόρμα ή την Πλατφόρμα της Εταιρείας προκειμένου να υπονοήσει ψευδώς ή να παραπλανήσει ότι τρίτος ιστότοπος ή ιστοσελίδα ή πλατφόρμα ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο συνδέεται με την Εταιρεία, (ι) παρακάμπτει τα μέτρα ασφαλείας που θέτει η Εταιρεία για να εμποδίσει ή περιορίσει την πρόσβαση στην Πλατφόρμα ή τη χρήση της Πλατφόρμας ή των Υπηρεσιών εάν η Εταιρεία έχει αναστείλει ή απαγορεύσει την πρόσβαση στον Χρήστη, (κ) δρα με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να προκαλέσει παράλογο ή υπερβολικά μεγάλο φόρτο στην υποδομή της Πλατφόρμας ή/και της Εταιρείας, (λ) προβαίνει σε αποκωδικοποίηση, αντιγραφή μέρους ή όλου της Πλατφόρμας, αναδημοσιεύει, δημιουργεί παράγωγα έργα, πωλεί, εμπορεύεται, ή άλλως εκμεταλλεύεται εμπορικά την Πλατφόρμα, αντιγράφει, μισθώνει, διανείμει ή άλλως πως μεταφέρει ή μεταβιβάζει δικαιώματα που του παρέχονται με βάση τους Όρους Χρήσης, (μ) παρεμποδίζει με οιονδήποτε άλλο τρόπο την ομαλή λειτουργία της Πλατφόρμας και παραβιάζει τους Όρους. Ο Χρήστης οφείλει επίσης να μην προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: (α) παροχή ανακριβών στοιχείων στην Εταιρεία ή στους προστηθέντες της, (β) υποβολή καρτών πληρωμών που δεν έχει νομίμως στην κατοχή του, (γ) διενέργεια ή πληκτρολόγηση οποιασδήποτε συναλλαγής (πραγματικής ή εικονικής) χωρίς την εξουσιοδότηση του χρήστη του λογαριασμού μέσω του οποίου πραγματοποιείται η εν λόγω συναλλαγή, (δ) διευκόλυνση ή πρόκληση υποκλοπής ή διαρροής στοιχείων κάρτας τρίτου προσώπου, (ε) ενέργειες που δύνανται να συνιστούν Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

H Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση της Πλατφόρμας εκ μέρους οποιουδήποτε Χρήστη, ούτε για την εν γένει συμπεριφορά του.

Εγγραφή Χρήστη

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα εγγραφής στη Πλατφόρμα με τη δημιουργία Λογαριασμού σε αυτή. Για την εγγραφή του Χρήστη στην Πλατφόρμα απαιτείται ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email). Η δημιουργία Λογαριασμού είναι απαραίτητη προκειμένου ο Χρήστης να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των προσωπικών του στοιχείων καθώς και Προϊόντων. Στη συνέχεια, και κατά την καταχώρηση της Παραγγελίας ο Χρήστης θα πρέπει να προσθέσει επιπλέον προσωπικά στοιχεία, όπως τηλέφωνο και επιθυμητή διεύθυνση αποστολής.

Εφόσον ο Χρήστης έχει κάνει εγγραφή στην Πλατφόρμα ή έχει ολοκληρώσει Παραγγελία μέσω αυτής, η Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του για να στείλει ενημερωτικά emails, σύμφωνα με την κατάλληλη νομική βάση επεξεργασίας, όπως αυτή αναλύεται στην Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων.

Ο Χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει αγορά μέσω της Πλατφόρμας και χωρίς να έχει πραγματοποιήσει εγγραφή σε αυτή, δηλαδή και χωρίς να δημιουργήσει Λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταχωρήσει στην Πλατφόρμα τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της Παραγγελίας.

Δυνατότητα εγγραφής στην Πλατφόρμα με τη δημιουργία Λογαριασμού, έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα, ηλικίας 15 ετών και άνω.

Ο Χρήστης οφείλει να παρέχει στην Εταιρεία ορθά, πλήρη, ακριβή και αληθή στοιχεία και να ενημερώνει άμεσα την Εταιρεία για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει παρέχοντας και σχετικά επικαιροποιημένα στοιχεία στην Εταιρεία και αποδείξεις αναφορικά με την αλλαγή τους, εφόσον ζητηθεί από την Εταιρεία.

Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των κωδικών πρόσβασης στο Λογαριασμό του στην Πλατφόρμα. Οφείλει να διατηρεί αυτά εμπιστευτικά και να τα χρησιμοποιεί με ασφαλή τρόπο. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την παράλειψη ή αδυναμία του Χρήστη. Ο Χρήστης οφείλει να μην γνωστοποιεί τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα χρήστη του Λογαριασμού του στην Πλατφόρμα σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που δεν απαιτείται να έχουν πρόσβαση στο Λογαριασμό. Σε περίπτωση παραβίασης του Λογαριασμού ή επαπειλούμενης ή ενδεχόμενης παραβίασης του Λογαριασμού του, ο Χρήστης οφείλει να ενημερώσει άμεσα εγγράφως σχετικά την Εταιρεία και να επιδιώξει άμεσα να αλλάξει κωδικό πρόσβασης στο Λογαριασμό του. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη θα φέρει έναντι του Χρήστη λόγω αργοπορίας ενημέρωσής της για την παραβίαση, ενδεχόμενη παραβίαση ή επαπειλούμενη παραβίαση του λογαριασμού που τηρεί ο Χρήστης στην Πλατφόρμα.

Ο Χρήστης μπορεί με σχετικό του αίτημα προς την Εταιρεία να ζητήσει να διαγράψει τον Λογαριασμό του στην Πλατφόρμα. Επιπλέον, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση στην Πλατφόρμα ή και να διαγράψει έναν Λογαριασμό, σε περίπτωση που εύλογα το κρίνει ως απαραίτητο, όπως ενδεικτικά, σε περίπτωση που θεωρεί ότι: α) κάποιος άλλος κάνει χρήση του Λογαριασμού κάποιου Χρήστη ή β) ο Χρήστης έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή συμπεριφορά που παραβιάζει τους Όρους και τις Πολιτικές, μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Χρήστη.

Ο Χρήστης μπορεί να διορθώνει, αλλάζει, συμπληρώνει ή να διαγράφει δεδομένα και πληροφορίες που έχει προσκομίσει στην Πλατφόρμα, εφόσον αυτή η επιλογή είναι ηλεκτρονικά/τεχνικά διαθέσιμη, άλλως η Εταιρεία θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί, τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί αυτή η πληροφορία άμεσα, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη. Για τη προστασία και την ασφάλεια του Χρήστη, η Εταιρεία δύναται να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία για την επιβεβαίωση ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το Χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων.

Προσφορά Προϊόντων στην Πλατφόρμα

Τα Προϊόντα που διατίθενται προς πώληση μέσω της Πλατφόρμας, δεν είναι προϊόντα της Εταιρείας, αλλά Προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση στους Χρήστες, από τους Συνεργάτες της Πλατφόρμας.

Η προσφορά πώλησης Προϊόντων από τους Συνεργάτες προς τους Χρήστες της Πλατφόρμας, περιέχει μια πλήρη και ακριβή περιγραφή των Προϊόντων που προσφέρονται καθώς και τα τυχόν δικαιώματα και υποχρεώσεις που συνοδεύουν την αποδοχή της προσφοράς από τον Χρήστη. Η περιγραφή είναι αρκετά λεπτομερής, ώστε να επιτρέπει την κατάλληλη αξιολόγηση της προσφοράς από τον Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων: α) της τιμής του Προϊόντος και όλων των φόρων του Προϊόντος και β) του κόστους παράδοσης, του τρόπου πληρωμής, χρόνου παράδοσης ή εκτέλεσης της Παραγγελίας, καθώς και των όρων και τυχόν περιορισμών που ισχύουν σχετικά με το συγκεκριμένο Προϊόν συμπεριλαμβανομένων των Όρων Επιστροφών Συνεργάτη.

Η διαθεσιμότητα ενός Προϊόντος εμφανίζεται σε όλα τα σημεία που εμφανίζεται το συγκεκριμένο Προϊόν και σχετίζεται με τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης.

Οι τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε Προϊόν συμπεριλαμβάνουν τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α. αλλά όχι κόστος αποστολής, το οποίο υπολογίζεται κατά το τελικό στάδιο της Παραγγελίας. Οι τιμές αφορούν στα Προϊόντα και στις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες. Σημειώνεται ότι τα μεταφορικά έξοδα της Παραγγελίας καθορίζονται από τη διεύθυνση παραλαβής τον όγκο και το βάρος του δέματος για κάθε αποστολή. Ο Συνεργάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για θέματα απεικόνισης τιμών, προσφορών ή μείωσης τιμών.

Η Εταιρεία μπορεί να περιορίζει τη δυνατότητα των Συνεργατών να προσφέρουν διαφορετικές τιμές στις δικές τους ιστοσελίδες, ώστε να μην επιβαρύνονται οι Χρήστες με υψηλότερες τιμές από αυτές που παρέχει ο Συνεργάτης για τα ίδια Προϊόντα στην Πλατφόρμα και να επωφελούνται από την αποτελεσματικότητα που προσφέρει η Πλατφόρμα και το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που προσφέρονται Εκπτωτικά Κουπόνια από την Εταιρεία, αυτά δύνανται να εξαργυρωθούν για όλα τα Προϊόντα των Συνεργατών. Οι παραλήπτες των Εκπτωτικών Κουπονιών είναι υπεύθυνοι να διασφαλίζουν ότι τα Εκπτωτικά Κουπόνια που έχουν στη διάθεσή τους δε θα χρησιμοποιηθούν από άλλο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό). Η εξαργύρωση γίνεται με την καταχώρηση του κωδικού της του Εκπτωτικού Κουπονιού κατά το τελευταίο στάδιο της Παραγγελίας. Κάθε Εκπτωτικό Κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί μια φορά και για το σύνολο του ποσού αυτής. Τα Εκπτωτικά Κουπόνια δεν συνδυάζονται με άλλες προσφορές, εκπτώσεις, προωθητικές ενέργειες ή άλλα κουπόνια που προσφέρονται κατά καιρούς από την Εταιρεία και δεν ανταλλάσσονται με μετρητά. Εάν η συνολική αξία της Παραγγελίας είναι μικρότερη της αξίας του Εκπτωτικού Κουπονιού, η διαφορά χάνεται. Ο κωδικός κάθε Εκπτωτικού Κουπονιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στη συγκεκριμένη επικοινωνία, με την οποία διαβιβάζεται στο Χρήστη και για διάστημα μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο Εκπτωτικό Κουπόνι ή στο σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα. Μόλις εξαργυρωθεί, το Εκπτωτικό Κουπόνι παύει να ισχύει. Στην περίπτωση που η Εταιρεία κρίνει ότι κάποιο Εκπτωτικό Κουπόνι χρησιμοποιήθηκε χωρίς να πληρούνται οι παραπάνω όροι, το Κουπόνι δε θα γίνει αποδεκτό ή/και θα ακυρωθεί. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, για οποιαδήποτε απώλεια ή απόρριψη, ή ακύρωση ή απόσυρση Εκπτωτικού Κουπονιού, καθώς επίσης για την περίπτωση αδυναμίας εξαργύρωσης του Εκπτωτικού Κουπονιού από τον παραλήπτη για οποιονδήποτε λόγο. Η Εταιρεία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να τροποποιήσει, ή αναστείλει ή διακόψει την προσφορά Εκπτωτικών Κουπονιών και να τερματίσει ή/ και να απενεργοποιήσει την ισχύ τους.

Οι φωτογραφίες των Προϊόντων είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ του Προϊόντος και της φωτογραφίας.

Ορισμένα από τα Προϊόντα, υπόκεινται σε περιορισμούς αγοράς, ανάλογα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία. Αυτοί οι περιορισμοί περιλαμβάνουν ηλικιακό όριο για την αγορά αλκοολούχων προϊόντων, καπνικών και άλλων αγαθών, που η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην παραδώσει στον Χρήστη βάσει των σχετικών νόμιμων απαιτήσεων που ισχύουν εκτός αν αυτός αποδεικνύει ότι καλύπτει το ηλικιακό όριο.

Οι Συνεργάτες πέραν της αποκλειστικής ευθύνης τους για την ποιότητα, συντήρηση, αποθήκευση και έλεγχο των τροφίμων και προϊόντων που πωλούν μέσω της Πλατφόρμας ευθύνονται επίσης για την ακρίβεια και πληρότητα τυχόν αναγκαίων επισημάνσεων και περιγραφών σχετικά με τα συστατικά και τα αλλεργιογόνα που περιέχονται στα Προϊόντα τους. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι τα Προϊόντα που πωλούνται από τους Συνεργάτες δεν περιέχουν αλλεργιογόνα. Εάν ο Χρήστης έχει οποιαδήποτε αλλεργία, αλλεργικές αντιδράσεις ή διατροφικούς περιορισμούς και απαιτήσεις, οφείλει να μελετήσει προσεκτικά τα συστατικά και τους περιορισμούς του Προϊόντος.

Ο Χρήστης έχει την υποχρέωση να αναφέρει αμέσως ανακρίβειες στα στοιχεία της προσφοράς που παρέχονται στην Πλατφόρμα. Ωστόσο η Εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη – όπως ενδεικτικά σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές Προϊόντων στην Πλατφόρμα – που οφείλονται σε τεχνικό ή εκ παραδρομής (ανθρώπινο) σφάλμα ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση που η Εταιρεία αντιληφθεί τέτοιο γεγονός είτε κατόπιν ενημέρωσης από τον Πελάτη, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οφείλει να επανορθώσει το σφάλμα/λάθος στην Πλατφόρμα, το συντομότερο. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει  προβεί σε αγορά Προϊόντος με λάθος περιγραφή, προϊόν ή εν γένει χαρακτηριστικά, η Εταιρεία θα αναλάβει να προβεί σε επιστροφή του Προϊόντος σύμφωνα με τους Όρους Επιστροφής.

Οι Χρήστες οφείλουν να επισκέπτονται τυχόν ηλεκτρονικό κατάστημα που διατηρεί ο Συνεργάτης ή/και την ιστοσελίδα του κατασκευαστή του Προϊόντος και να επιβεβαιώνουν τα χαρακτηριστικά του Προϊόντος, τυχόν επιπλέον παρεχόμενο εμπορική εγγύηση καθώς και οδηγίες χρήσης. Οι Χρήστες οφείλουν να ελέγχουν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των Προϊόντων πριν την υποβολή Παραγγελίας.

Παραγγελία

Ο Χρήστης προκειμένου να υποβάλει Παραγγελία οφείλει να είναι άνω των 15 ετών. Ο Χρήστης με την υποβολή της Παραγγελίας του, δηλώνει με κάθε ευθύνη ότι έχει δικαιοπρακτική ικανότητα για σύναψη δεσμευτικών συμβάσεων. Χρήστες από 15 έως 18 ετών έχουν δικαίωμα να διαθέτουν ελεύθερα καθετί που κερδίζουν από προσωπική εργασία ή που τους δόθηκε για να το χρησιμοποιούν και διαθέτουν ελεύθερα. Έτσι, Χρήστες από 15 έως 18 ετών μπορούν να υποβάλουν Παραγγελία αποκλειστικά σε Προϊόντα που από το νόμο επιτρέπεται η αγορά τους και απευθύνονται σε ηλικίες κάτω των 18 ετών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πώληση ή/και την παράδοση Προϊόντων σε οποιοδήποτε πρόσωπο έχει οποιαδήποτε εύλογη ένδειξη ότι παραβιάζει την παρούσα παράγραφο.

Ο Χρήστης, θα πρέπει να είναι νόμιμος κάτοχος της πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης ή άλλης κάρτας με την οποία πραγματοποιεί συναλλαγή μέσω της Πλατφόρμας.

Πριν την τελική υποβολή της Παραγγελίας, θα είναι διαθέσιμη στον Χρήστη, η σύνοψη της Παραγγελίας του. Ο Χρήστης οφείλει να βεβαιώνεται πριν υποβάλλει τελικώς την Παραγγελία του ότι τα Προϊόντα και η ποσότητα αυτών στο καλάθι του είναι αυτά που πραγματικά επιθυμεί να αγοράσει, έχοντας αξιολογήσει τα χαρακτηριστικά τους και τις συνθήκες αγοράς (χρόνος αποστολής κλπ). Ο Χρήστης καλείται πριν την υποβολή της Παραγγελίας να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους καθώς η υποβολή της Παραγγελίας σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων.

Η σύμβαση αγοραπωλησίας Προϊόντων συνάπτεται μεταξύ Πελάτη – Συνεργάτη κατά τη στιγμή της υποβολής της Παραγγελίας από τον Πελάτη και θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο εφόσον η Εταιρεία διενεργήσει έλεγχο διαθεσιμότητας των Προϊόντων και ο Συνεργάτης αποδεχθεί την Παραγγελία, οπότε ο Πελάτης θα λάβει μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ότι η Παραγγελία του έχει γίνει αποδεκτή από τον Συνεργάτη και προετοιμάζεται προς αποστολή. Εφόσον ο Συνεργάτης δεν έχει ακόμα επιβεβαιώσει την αποδοχή της λήψης της Παραγγελίας ή το Προϊόν δεν έχει ακόμα αποσταλεί, ο Πελάτης μπορεί να ακυρώσει την Παραγγελία.

Ο Πελάτης αντιλαμβάνεται και αποδέχεται ότι ο Συνεργάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκτέλεση της Παραγγελίας, όπως ενδεικτικά για ελαττωματικά ή ελλιπή Προϊόντα, τυχόν μη ή εσφαλμένη παράδοση, μη έγκαιρη παράδοση (που όμως δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Mεταφορικής Eταιρείας), λάθος στο Προϊόν ή την τιμή, απώλεια ή καταστροφή Προϊόντος πριν την προγραμματισμένη παράδοση στον Πελάτη. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι του Πελάτη ή υποχρέωση για αποζημίωση αυτού, λόγω ακύρωσης ή απόρριψης ή μη αποδοχής Παραγγελιών, είτε από πλευράς Συνεργάτη, είτε από πλευράς Εταιρείας, λόγω καθυστέρησης αποδοχής ή απόρριψης της Παραγγελίας από πλευράς Συνεργάτη.

Πληρωμή

Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς των Προϊόντων και του κόστους αποστολής/παράδοσης αυτών ή οιουδήποτε άλλου κόστους σχετικά (π.χ. συσκευασία) μπορεί να πραγματοποιηθεί με (α) τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας οποιουδήποτε ελληνικού ή ξένου τραπεζικού ιδρύματος ή (β) με αντικαταβολή (εξόφληση με μετρητά κατά την παράδοση της παραγγελίας).

Όλες οι πληρωμές που λαμβάνονται μέσω της Πλατφόρμας, θα εκκαθαρίζονται με ασφάλεια από το Ίδρυμα Πληρωμών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς και κατά τη διακριτική της ευχέρεια να αντικαταστήσει το Ίδρυμα Πληρωμών μέσω του οποίου θα πραγματοποιούνται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών στην Πλατφόρμα ή να τροποποιήσει εν όλω ή εν μέρει τον τρόπο που πραγματοποιούνται αυτές οι υπηρεσίες.

Η Εταιρεία δεν αποθηκεύει τα στοιχεία των πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών του Πελάτη, τα οποία δύναται ωστόσο να αποθηκευτούν σε ασφαλές περιβάλλον της Πλατφόρμας προς διευκόλυνση μελλοντικών συναλλαγών του Πελάτη στην Πλατφόρμα κατόπιν σχετικής επιλογής από τον Πελάτη. Στην περίπτωση αυτή σε επόμενη παραγγελία του Πελάτη μέσω της Πλατφόρμας θα δίνεται η δυνατότητα στον Πελάτη να προχωρήσει σε παραγγελία χωρίς να καταχωρήσει εκ νέου τα στοιχεία της κάρτας του.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCI DSS), και υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους από εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρία. Όλες οι υπηρεσίες της Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA & MasterCard. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή»

Αποστολή & Μεταφορά Προϊόντων

Η προετοιμασία της Παραγγελίας πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του Συνεργάτη, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας της Παραγγελίας για την αποστολή της. Η Εταιρεία ενθαρρύνει τους Συνεργάτες να μη χρησιμοποιούν πλαστικές σακούλες μεταφοράς και να επιλέγουν φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη πώλησης και χρέωσης της σακούλας ανήκει στους Συνεργάτες που πωλούν τα Προϊόντα. Η κυριότητα των Προϊόντων παραμένει στο Συνεργάτη μέχρι την τελική παράδοσή τους στον Πελάτη.

Η αποστολή, μεταφορά και παράδοση των Προϊόντων γίνεται με ευθύνη των Συνεργατών της Εταιρείας.

Τα μεταφορικά έξοδα της Παραγγελίας καθορίζονται από τη διεύθυνση παραλαβής, τον όγκο και το βάρος του δέματος για κάθε αποστολή, και είναι διαθέσιμα στον Πελάτη πριν την ολοκλήρωση της Παραγγελίας. Ο τόπος παράδοσης είναι η διεύθυνση που έχει υποδείξει ο Πελάτης στον Συνεργάτη κατά την υποβολή της παραγγελίας. Ο αναλυτικός τιμοκατάλογος των μεταφορικών είναι διαθέσιμος στην Ενότητα Συχνές Ερωτήσεις. Η Εταιρεία εκδίδει απόδειξη προς τον Πελάτη για το έξοδο των μεταφορικών που αυτός καταβάλλει.

Ο κίνδυνος ζημιάς ή/και απώλειας Προϊόντων βαρύνει τον Συνεργάτη μέχρι τη στιγμή της παράδοσης των Προϊόντων στη Μεταφορική Εταιρεία προς αποστολή. Η Εταιρεία και η Μεταφορική Εταιρεία αναλαμβάνουν τη μεταφορά και παράδοση των προϊόντων και ευθύνονται σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής αυτών που ωστόσο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Συνεργάτη.

Το αργότερο κατά την παράδοση του Προϊόντος στον Πελάτη, ο Συνεργάτης θα αποστείλει στον Πελάτη το ανάλογο φορολογικό παραστατικό αγοράς του Προϊόντος/των Προϊόντων.

Επικοινωνία Πελάτη – Συνεργάτη

Σε περίπτωση ερωτήσεων ή/και παραπόνων σχετικά με τα Προϊόντα που αγόρασε ο Πελάτης από Συνεργάτες, ο Πελάτης πρέπει ανά πάσα στιγμή να επικοινωνεί με την Εταιρεία. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, η Εταιρεία μεσολαβεί για να διεκπεραιώσει το αίτημα του Πελάτη, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη, συμπεριλαμβανομένου, αλλά χωρίς περιορισμό, του ελαττωματικού ή με ελλείψεις Προϊόντος. Ειδικά συμφωνείται, ότι η Εταιρεία αναλαμβάνει να διαχειριστεί και διεκπεραιώσει αιτήματα επιστροφής Προϊόντων για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ο Πελάτης παρέλαβε το προϊόν. Με το πέρας του διαστήματος αυτού, ο Πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με τον Συνεργάτη. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε αναλυτικά τους Όρους Επιστροφών Συνεργατών.

Σχέση Μερών

Η διάθεση των Προϊόντων του Συνεργάτη προς πώληση μέσω της Πλατφόρμας δε σημαίνει ότι η Εταιρεία εγκρίνει, επιδοκιμάζει, συστήνει, εγγυάται για την ποιότητα των Προϊόντων που πωλεί ο Συνεργάτης, αξιολογεί ή ελέγχει με οιονδήποτε τρόπο την ποιότητα αυτών, ούτε και τη νομιμοποίηση ή δικαιοπρακτική ικανότητα των Χρηστών που πραγματοποιούν αγορές στην Πλατφόρμα. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει σχετικά με την αγορά Προϊόντων, ο Χρήστης απαλλάσσει την Εταιρεία από κάθε ευθύνη, ζημία, αξίωση, δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών ή άλλων δαπανών, που σχετίζεται και συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τη Σύμβαση.

Εάν ένας Πελάτης προχωρήσει σε Παραγγελία, συνάπτεται σύμβαση αποκλειστικά μεταξύ του Πελάτη και του Συνεργάτη. Ο Συνεργάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Πελάτη για την εκπλήρωση της Παραγγελίας, πλην της αποστολής και μεταφοράς της Παραγγελίας που γίνεται με ευθύνη της Εταιρείας.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία δεν είναι και δεν θα είναι συμβαλλόμενο μέρος στην Παραγγελία. Η Εταιρεία έχοντας λάβει πρότερη σχετική εξουσιοδότηση από το Συνεργάτη επικοινωνεί με τον Πελάτη για λογαριασμό και στο όνομα του Συνεργάτη χωρίς αυτή να καθίσταται με οιονδήποτε τρόπο συμβαλλόμενο μέρος στην Παραγγελία.

Ο Πελάτης αντιλαμβάνεται και συμφωνεί ότι δεν συνάπτει με την αποδοχή των Όρων κάποια ειδικότερη σχέση με την Εταιρεία πέραν αυτής της χρήσης των Υπηρεσιών. Η Εταιρεία και ο Πελάτης δεν συνδέονται εξ αυτού του λόγου με σχέση εργοδότη-εργαζομένου, ούτε σχέση αντιπροσώπου και αντιπροσωπευομένου, ούτε εντολέα – εντολοδόχου, ούτε συστήνουν εταιρεία οιασδήποτε νομικής μορφής, εμφανή ή αφανή.

Αποκλεισμός & Περιορισμός Ευθύνης

Η πλατφόρμα και το υλικό που περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα παρέχονται «ως έχουν». Η εταιρεία δεν εγγυάται ότι η πλατφόρμα και οι υπηρεσίες που παρέχει μέσω αυτής ή οι υπηρεσίες του ιδρύματος πληρωμών προς τον χρήστη, θα παρέχονται συνεχόμενα, χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και χωρίς καθυστερήσεις και ότι η πλατφόρμα και ο server που χρησιμοποιεί η εταιρεία ή το ίδρυμα πληρωμών ή της μεταφορικής εταιρείας θα είναι ελεύθερα κακόβουλου λογισμικού ή ότι τα αποτελέσματα χρήσης της πλατφόρμας ή των υπηρεσιών της εταιρείας ή του ιδρύματος πληρωμών ή της μεταφορικής εταιρείας θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και στις προσδοκίες του χρήστη.

Στο μέγιστο επιτρεπτό από το νόμο βαθμό, η εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη απέναντι στον χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο μέρος για τυχόν έμμεση ζημιά ή για τυχόν έκτακτη, παραδειγματική, πρόσθετη, περιστασιακή, επακόλουθη ή άλλου είδους ζημιά (συμπεριλαμβανόμενων, ενδεικτικά, διαφυγόντων κερδών ή απώλειας χρόνου), είτε αυτή βασίζεται σε σύμβαση, αδικοπραξία, αντικειμενική ευθύνη ή άλλο και η οποία προκύπτει από ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τυχόν πρόσβαση στον ιστότοπο ή χρήση της πλατφόρμας ή των υπηρεσιών της εταιρείας ή του ιδρύματος πληρωμών.

Η εταιρεία δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι πελάτη σχετικά με την παραγγελιά πλην της μεταφοράς και παράδοσης των προϊόντων όπου δεν συντρέχει λόγος υπαιτιότητας του συνεργάτη (ενδεικτικά πλημμελής συσκευασία), δεν προτείνει, υποστηρίζει, προωθεί ή εγγυάται υπέρ οποιουδήποτε προϊόντος συνεργάτη και αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για ζημίες, θετικές και αποθετικές, υλικές και μη υλικές, απαιτήσεις, διεκδικήσεις, αγωγές, τραυματισμούς, απώλειες οποιουδήποτε είδους ή φύσης, κόστη, ή εξ οποιουδήποτε άλλου λόγου ή αίτιας προκληθούν άμεσα ή έμμεσα, από ή σε σχέση με τα προϊόντα.

Σε περίπτωση που ο αποκλεισμός της ευθύνης της εταιρείας κριθεί ολικά ή μερικά άκυρος από αρμόδιο δικαστήριο, ή ακυρωθεί για ζήτημα για το οποίο υπέχει ευθύνη η εταιρεία, η εταιρεία θα ευθύνεται έως του 50% της άξιας του προϊόντος και σε κάθε περίπτωση συνολικά έως του ποσού των εκατό ευρώ (€ 100). Ο περιορισμός ευθύνης της εταιρείας ισχύει ακόμα και εάν η εταιρεία είχε ενημερωθεί για πρόβλημα ή για πιθανότητα επέλευσης ζημιών.

Αξιολόγηση Εμπειρίας Αγοράς

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση της αγοράς είναι η προηγούμενη Παραγγελία. Η αξιολόγηση θα αφορά σε επιμέρους κατηγορίες και συγκεκριμένα ως προς α) την εμπειρία αγοράς μέσω της Πλατφόρμας και τη χρήση της Πλατφόρμας, β) το Προϊόν που αγόρασε ο Πελάτης, γ) τον Συνεργάτη από τον οποίο αγόρασε το Προϊόν, και δ) την παράδοση του Προϊόντος.

Αξιολόγηση Πλατφόρμας: Κατά την ολοκλήρωση της Παραγγελίας, ο Πελάτης θα μπορεί να αξιολογήσει την Πλατφόρμα σε κλίμακα βαθμολογίας από το μηδέν (0) έως το πέντε (5), με το μηδέν (0) να είναι η χαμηλότερη βαθμολογία και το πέντε (5) να είναι η υψηλότερη βαθμολογία.

Αξιολόγηση Συνεργάτη: Η αξιολόγηση Συνεργατών πραγματοποιείται βάσει συγκεκριμένων παραμέτρων. Ο Πελάτης θα καλείται όπως βαθμολογήσει τη Συναλλαγή με το Συνεργάτη επιλέγοντας να αποδώσει από 1 έως 5 αστέρια, με το 1 αστέρι να είναι η χαμηλότερη βαθμολογία και τα 5 αστέρια να είναι η υψηλότερη. Περαιτέρω, ο Πελάτης θα μπορεί στο άμεσο μέλλον στα πλαίσια της αξιολόγησης να υποβάλλει συνοδευτικό κείμενο στην Πλατφόρμα μαζί με την υποβολή της βαθμολογίας του Συνεργάτη.

Η Εταιρεία δεν υποστηρίζει, εγγυάται, υιοθετεί, προβάλλει έναντι άλλων αξιολογήσεις Πελατών για Συνεργάτες ή Προϊόντα ή για τις υπηρεσίες παράδοσης ή για την Πλατφόρμα. Οι αξιολογήσεις αποτελούν αποκλειστικά γνώμη του Πελάτη και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει σχετικά έναντι του Συνεργάτη ή τρίτου.

Ο Πελάτης αντιλαμβάνεται και αποδέχεται ότι η Εταιρεία δεν δεσμεύεται ότι οι υποβληθέντες αξιολογήσεις του Πελάτη στην Πλατφόρμα, βαθμολογία ή και συνοδευτικό κείμενο, θα δημοσιεύονται όλες στο σύνολό τους ή έστω μερικώς ούτε ότι αυτές θα είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό συνεχώς και αδιαλείπτως μέσω της Πλατφόρμας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναρτά ή να μην αναρτά στην Πλατφόρμα αξιολογήσεις των Πελατών. Η Εταιρεία διατηρεί ιδιαίτερα το δικαίωμα να διαγράψει ή περιορίσει την πρόσβαση σε αξιολογήσεις που δεν περιγράφουν επαρκώς τον λόγο αξιολόγησης, φέρουν μόνο χαρακτηρισμό του Συνεργάτη, αποδειχθούν ανακριβείς, ψευδείς, προϊόν παροχής κινήτρων από Συνεργάτη της Πλατφόρμας, ότι παραβιάζουν τους Όρους, την κείμενη Νομοθεσία ή και τα χρηστά ήθη.

Στις αξιολογήσεις δεν επιτρέπεται η αναφορά σε ονόματα και επώνυμα Χρηστών ή Συνεργατών ούτε ποινικά κολάσιμοι χαρακτηρισμοί, συκοφαντίες, ύβρεις, κακόπιστα σχόλια και γενικά περιεχόμενο που δεν συνάδει με τα χρηστά ήθη και την καλή συναλλακτική πρακτική. Σε περίπτωση που ληφθεί αξιολόγηση με τέτοιο περιεχόμενο, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, είτε να διαγράψει μέρος του κειμένου ενημερώνοντας το συντάκτη για τις όποιες τροποποιήσεις όπου αυτό κριθεί απαραίτητο ή όλο το κείμενο ενημερώνοντας αντίστοιχα τον συντάκτη, είτε να επικοινωνήσει μέσω email με τον συντάκτη αυτών για να τον ενημερώσει ότι απαιτείται αλλαγή του κειμένου προκειμένου αυτό να δύναται να δημοσιοποιηθεί, επισημαίνοντας τα επίμαχα σημεία του.

Απαγορεύεται ο Πελάτης να προβαίνει στη σύνταξη και υποβολή αρνητικής ή θετικής αξιολόγησης Συνεργάτη επί τη βάση κινήτρων που θα του παρέχει σχετικά ο ίδιος ή έτερος Συνεργάτης ή τρίτο πρόσωπο ή να προβαίνει στη μεταβολή αξιολόγησης έναντι οιουδήποτε ανταλλάγματος ή κινήτρου (π.χ. κριτική υπαλλήλου Συνεργάτη προς τον ίδιο τον Συνεργάτη) καθώς αυτό συνιστά αθέμιτη πρακτική παραπλάνησης καταναλωτή. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση διαπίστωσης τέτοιας συμπεριφοράς εκ μέρους του Πελάτη να περιορίσει ή αναστείλει τη δυνατότητα του να υποβάλλει αξιολογήσεις μέσω της Πλατφόρμας ή ακόμα και να αναστείλει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή αορίστως την πρόσβαση ή τη λειτουργία του Λογαριασμού του Πελάτη κατά την αποκλειστική κρίση της.

Η Εταιρεία δεν θα λογοκρίνει τις αξιολογήσεις των Πελατών όμως διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει στις ενέργειες που περιγράφονται στους Όρους. Η δημοσίευση των τυχόν αρνητικών ή και θετικών αξιολογήσεων εναπόκειται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί εν μέρει ή να διαγράψει ή να αρχειοθετήσει κατά την απόλυτη κρίση της, αξιολογήσεις που έχουν δημοσιευθεί.

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να παρακολουθεί τις αξιολογήσεις που αναρτώνται από τους Πελάτες στην Πλατφόρμα, ούτε να ελέγχει την αλήθεια ή ακρίβεια αυτών. Ο Πελάτης θα ευθύνεται εξ ολοκλήρου για τυχόν υλική ζημία, θετική και αποθετική, ή ηθική βλάβη που θα προκαλέσει αυτός δια αξιολόγησης που θα υποβάλλει στην Πλατφόρμα σε Συνεργάτη ή Πελάτη ή τρίτο ή προς την Εταιρεία εξ αυτού του λόγου.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Εταιρεία αποκτά το μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης του λογότυπου και του λεκτικού σήματος του Συνεργάτη, εφόσον ο Συνεργάτης προσφέρει Προϊόντα στην Πλατφόρμα καθώς και σε δηλώσεις επικοινωνίας και διαφήμισης σε όλα τα μέσα προς όφελος της Πλατφόρμας. Σε καμία περίπτωση δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά από τον Πελάτη.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με την Πλατφόρμα, το Περιβάλλον, το σχεδιασμό, το Περιεχόμενο και όλες οι επωνυμίες και τα λογότυπα της Εταιρείας αποτελούν και παραμένουν ιδιοκτησία της Εταιρείας και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Πελάτη χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας.

Ο Πελάτης οφείλει να σέβεται πλήρως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας, των Συνεργατών αλλά και τρίτων.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση των περιεχομένων της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψη, την εγγραφή ή καταχώρηση Παραγγελιών στην Πλατφόρμα, η Εταιρεία συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται και γνωστοποιεί τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών σύμφωνα με τους Όρους και την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων, την οποία θα πρέπει να διαβάσετε ώστε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πριν την κοινοποίηση τους στην Εταιρεία. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Τελικές Διατάξεις

Ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει οποιαδήποτε υποχρέωση ή δικαίωμα του απορρέει από τους Όρους σε τρίτο μέρος, εκτός εάν η Εταιρεία έχει δώσει την προηγούμενη γραπτή άδεια της προς τούτο.

Η Εταιρεία έχει, ανά πάσα στιγμή, το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους και την Πλατφόρμα, δίχως προειδοποίηση, οι οποίοι θα έχουν ισχύ από την ημερομηνία αναρτήσεώς τους στην Πλατφόρμα. Εάν ο Πελάτης συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον Λογαριασμό του μετά την ανάρτηση των τροποποιημένων Όρων, σημαίνει ότι έχει αποδεχτεί σιωπηρώς την εφαρμογή των τροποποιημένων Όρων. Επομένως, συνιστάται προς τον Πελάτη να συμβουλεύεται συχνά και τακτικά τους Όρους.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων κριθεί αντίθετη με το εφαρμοστέο δίκαιο, αυτή η διάταξη θα τροποποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό της σχετικής διάταξης όσο το δυνατόν περισσότερο.

Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή παράλειψη εκτέλεσης οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις της, βάσει των Όρων, για λόγους, γεγονότα ή άλλα θέματα πέρα από τον εύλογο έλεγχό της.

Εάν Πελάτης δε συμμορφώνεται με τους Όρους και η Εταιρεία δε προβεί άμεσα σε ενέργειες σχετικά, και ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα για το οποίο θα εξακολουθήσει η Εταιρεία να μην προβαίνει σε ενέργειες, αυτό δεν θα μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση της Εταιρείας από τα δικαιώματά της με βάση τους Όρους, ούτε θα εμποδίζει με οιονδήποτε τρόπο την Εταιρεία να ζητήσει μελλοντικά τη συμμόρφωση με τους Όρους.

Εάν ένα μέρος δεν ασκήσει, δικαίωμα που του παρέχεται με βάση τους Όρους αυτό δεν συνεπάγεται παραίτηση αυτού του μέρους από οιοδήποτε άλλο δικαίωμα που του παρέχεται με βάση τους Όρους Χρήσης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο, Δωσιδικία & Επίλυση Διαφορών

Οι Όροι καθώς και οποιαδήποτε διαφωνία ανακύψει από αυτούς ή σχετικά με αυτούς, τη χρήση της Πλατφόρμας και των Υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής και συμβάσεων που έχουν συναφθεί μέσω αυτής, θα ερμηνεύονται και θα εκτελούνται σύμφωνα με ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.

Ο Πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται ότι τα δικαστήρια που βρίσκονται στην Θεσσαλονίκης είναι ο κατάλληλος και αποκλειστικός χώρος επίλυσης κάθε διαφοράς σχετικά τους Όρους τη χρήση της Πλατφόρμας και των Υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής και συμβάσεων που έχουν συναφθεί μέσω αυτής και συμφωνεί με την αποκλειστική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων σχετικά.

Η Εταιρεία συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο συμπεριλαμβανομένου του Ν 2251/1994, του Κανονισμού 2019/1150 καθώς και του Κώδικα Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού εμπορίου. Υπενθυμίζεται ότι οι προστατευτικές διατάξεις του Ν 2251/1994 καθώς και οι διατάξεις των Όρων που αντιστοιχούν αυτές εφαρμόζονται μόνο στις Παραγγελίες που συνάπτονται με Καταναλωτές.

Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, όπως στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα.efpolis.gr, τηλ.:1520), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734,), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.

Για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικής διαφοράς, ο Πελάτης που διαμένει στην ΕΕ και αντιμετωπίζει πρόβλημα με σύμβαση/Παραγγελία που κατάρτισε ηλεκτρονικά μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι: Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE), Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284, +30 2106460784 info@eccgreece.gr.

Τελευταία τροποποίηση 08/10/2022

Main Menu